ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
 

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Telefoonnummer (facultatief): 010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 809337496
Website adres: http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Helfrichstraat 5
Postcode: 2992 BT
Plaats: Barendrecht
 
De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1951. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden via de website: www.bondveg.nl

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verslag Activiteiten
Uitgangspunt voor het jaarverslag van Rotterdam zouden de zorgen kunnen zijn die er bestaan over het steeds kleiner worden van de gemeente. We kiezen er echter voor, ook in ons dagelijks functioneren, om te benoemen wat goed gaat en waar we dankbaar voor zijn.
De beslissing in 2010 om samen te gaan optrekken met de Petrakerkgemeente is de juiste geweest en we zijn nog steeds tevreden en dankbaar voor de manier waarop wij samen invulling kunnen geven aan het kerk-zijn in de grote stad. Samen kunnen wij nog veel betekenen voor onze eigen mensen (de ontmoeting op de zondagen is voor velen heel belangrijk) en ook voor de wijk en projecten waarin wij participeren.
De gemeente heeft in 2016 na 10 ½ jaar afscheid genomen van onze predikant Jaap Brederveld. Het zijn goede jaren geweest waarin we hebben ingespeeld op de veranderende situaties en waarin we floreerden bij de pastorale betrokkenheid van de predikant. In de profielschets voor een nieuwe predikant stond dan ook heel duidelijk dat we op zoek waren naar een “mensen-mens”. Wij benoemden voor de nieuwe predikant als hoofdtaken: zondagse prediking, pastoraat en deelnemen aan het kerk- en buurtwerk. Wij zijn heel dankbaar dat dominee Janet de Vries (PKN) op ons pad is gekomen. Zij past prima binnen het profiel van de gemeente en is voor zowel de PKN als de VEG-geleding zeer geschikt .
Met elkaar zijn we nu bezig (geschikte en misschien wel nieuwe) wegen te zoeken naar de toekomst.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2016 2016 2015

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €    13.000  €   13.047  €   13.278
Bijdragen gemeenteleden  €    14.250  €   25.712  €   14.827
Overige bijdragen van derden en van fondsen  €    19.296  €     5.432  €   15.336
Totaal baten  €    46.546  €   44.191  €   43.441

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   30.746  €   29.479  €   25.190
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     1.815  €     2.111  €     1.820
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   13.660  €   12.338  €   16.135
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €       --  €      --  €      --
Salarissen (koster, organist e.d.)  €       --  €      --  €      --
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        325  €        263  €        297
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €       --  €       --  €      --
Totaal lasten  €   46.546  €    44.191  €   43.441
 
Resultaat (baten - lasten)  €       --  €      --  €      --

Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De opbrengst van het aanwezige vermogen wordt ook aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
 

terug