ANBI diaconie Petrakerk ANBI diaconie Petrakerk

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde kerk Rotterdam -Lombardijen
Telefoonnummer (facultatief): 010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 824124364
Website adres: http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
 
De Gereformeerde kerk Rotterdam - Lombardijen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
 U vindt het beleidsplan 2013-2016 van de diaconie van onze gemeente op:
/uploads/klant126/files/ANBI Beleidsplan Diaconie 2013-2016, doc.doc 
aan een nieuw beleidsplan wordt op dit moment gewerkt
Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
/uploads/klant126//files/ANBI%20Diaconaal%20werkplan%202015.doc
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €      350  €       131  €       234
Bijdragen gemeenteleden  €   8.600  €    9.307  €    8.788
Totaal baten  €   8.950  €    9.438  €    9.023 

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €    8.400  €    7.525  €    8.894
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €       250  €       839  €       105
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       600  €       400   €       434
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    1.300  €    1.285  €    1.311
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € -  € -  € -
Salarissen (koster, organist e.d.)  € -  € -  € -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       400  €       462  €    1.585 
Totaal lasten  €  10.950  €   10.511  €    9.083
 
Resultaat (baten - lasten)  €   -2.000  €     -1.072  €    -3.307   

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug