Geschiedenis Geschiedenis
De Geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Hoe het begon.
Eind 19e eeuw ontstonden er Vrije Evangelische Gemeenten op verschillende plaatsen in Nederland. In 1881 gingen die "vrije gemeenten" een los samenwerkingsverband aan; de "Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland" werd opgericht.
In de loop der jaren verhuisden mensen uit deze gemeenten naar andere steden, en zo ook naar Rotterdam. Hier zochten zij elkaar op vanwege de band die hun geloofsbeleving hen gaf. Een kleine groep die langzaam groeide, zodat in 1923 de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam werd opgericht met 44 leden. Ze kwamen 's Zondags samen in gebouw "Obadja" aan de Prinsenstraat, bij de Botersloot.

Hoe het groeide.
Het enthousiasme van de gemeenteleden werkte aanstekelijk; in 1925 moest al een grotere ruimte gehuurd worden. Dit werd het gebouw "De Eendracht" aan de Goudseweg. In datzelfde jaar werd ook begonnen met samenkomsten op Zuid, in Tuindorp Vreewijk. 
Ds. C. J. Hoekendijk, daarvóór werkzaam als zendingspredikant in Bandung, werd nu de vaste voorganger van de gemeente. Na enkele jaren werd ook op Zuid een zaaltje gehuurd, in de Abcoudestraat. In 1931 werd Ds. Hoekendijk opgevolgd door Ds. J. Enter. Onder hun bezielende leiding groeide de gemeente verder tot meer dan 200 leden, maar ook buiten de eigen gemeente deden zij veel werk. 
De gemeente was al enige tijd op zoek naar een eigen gebouw, en in 1933 werd de kerk aan de Hoveniersstraat aangekocht. 
In Zuid werd ook uitgekeken naar een groter gebouw, en vanaf 1934 werd het "Jagershuis" aan de Weimansweg gehuurd. Het ledental was gegroeid tot 335 begin 1940; het werk was te veel voor één predikant, en Ds. D. Visser werd aangesteld als hulpprediker.

De oorlog.
Net als de stad zelf, heeft ook de VEG veel te lijden gehad van de oorlog. In het bombardement werd het kerkgebouw aan de Hoveniersstraat verwoest. Na enkele tijdelijke oplossingen, waaronder de gymnastiekzaal aan de Hoogewerfstraat en de Lutherkapel aan de Nozemanstraat, werd een nieuw onderdak gevonden in "De Samaritaan" aan de Linkerrottekade. Ondanks beperking van bewegingsvrijheid en materiële ontberingen ging het werk van de gemeente door.

Wederopbouw.
Ds. Enter werd gevraagd om landelijk werk te beginnen in dienst van de Bond; in 1946 kwam Ds. H. C. Leep naar Rotterdam. Toen Ds. Visser in 1947 ook afscheid nam vanwege een beroep naar Oudebildtzijl, kwam er veel werk neer op de schouders van Ds. Leep, die dit met veel ijver en warme liefde deed. De gemeente groeide tot ruim 400 leden in 1950. 
Na veel voorbereiding kwam uiteindelijk in 1951 het nieuwe kerkgebouw aan de Jan van Loonslaan gereed; een heuglijke gebeurtenis voor velen.


Zelfstandig verder in Zuid.
In hetzelfde jaar 1951 werd besloten tot oprichting van een zelfstandige Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam-Zuid. Het Jagershuis was nog steeds beschikbaar. Ds. Visser werd beroepen als predikant, en in 1952 kwam hij terug naar Rotterdam. Zo konden de twee zustergemeenten Centrum en Zuid zich elk op haar eigen manier verder ontwikkelen. 
Ds. D. Visser vertrok in 1960 naar Hendrik Ido Ambacht. Een jaar later kwam Ds. E. van der Bij naar Rotterdam-Zuid. Toen in 1962 de huur van het Jagershuis opgezegd werd, verhuisde de gemeente naar het wijkgebouw "Cillershoek" van de N.H. kerk. Eind 1966 nam Ds. v.d. Bij een beroep aan naar Nieuwvliet; in 1967 werd Ds. Q. van de Vrie de nieuwe predikant. 
Al een aantal jaren was er een bouwcommissie aan het werk met plannen voor nieuwbouw.
Op 13 december 1967 was het zo ver dat het nieuwe kerkgebouw aan de Aristotelesstraat in gebruik genomen kon worden! 
Toen Ds. v.d. Vrie in 1976 naar Middelburg vertrok, brak een vacante periode van ruim anderhalf jaar aan. De gemeente had toen rond de 150 leden. In 1978 kwam Ds. D. de Jonge van Utrecht naar Rotterdam-Zuid. Hij diende de gemeente tot 1982.

Ontwikkelingen in Centrum.
De onvermoeibare activiteit van Ds. Leep bleef in de V.E.G. R'dam-Centrum tot verdere groei leiden. In 1963 kreeg hij een groter werkgebied, toen ook hij aangesteld werd voor landelijk werk in dienst van de bond. Ds. H. Postma volgde hem op als predikant in Rotterdam-Centrum. 
Na zes jaar vruchtbare en gezegende arbeid, vertrok hij in 1969 en werd opgevolgd door Ds. Jac. Verboom. Het ledental was intussen gestabiliseerd op iets meer dan 300 leden. In 1974 vertrok Ds. Verboom naar Zeist. Hij werd opgevolgd door Ds. T. J. Prins, die de gemeente diende tot 1981.

Veranderende tijden.
Beide gemeenten zijn begonnen als echte stads-gemeenten. De veranderingen in de stad zijn dan ook direkt van invloed op de gemeente. Veel jonge gezinnen zochten werk in andere plaatsen en vertrokken uit de stad. Ook ouderen gingen naar de buitenwijken. Langzaam maar zeker veranderden de gemeenten in streek-gemeenten, waarvan de leden ver verspreid in de omgeving woonden. Dit had gevolgen voor de vele door-de-weekse activiteiten. Ook werd het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het vele werk in de gemeente. Het ledental en de draagkracht verminderde. 
In 1982 werd besloten gezamenlijk een predikant te beroepen; Ds. J. Moerland kwam naar Rotterdam. Voor de gemeente Centrum werden de lasten van het kerkgebouw te zwaar; in 1987 moest het gebouw verkocht worden. Een nieuw onderkomen werd gevonden in de Adventkerk aan de Minstreelstraat.
Ds. Moerland ging in 1993 met emeritaat. Ds. G. Sinke volgde hem op als predikant van Centrum en Zuid. De vergrijzing in Centrum was nu zo sterk doorgezet, dat het moeilijk werd als zelfstandige gemeente te blijven functioneren. Op 31 december 1999 werd de gemeente opgeheven. Een groot deel van de leden ging over naar de V.E.G. Rotterdam-Zuid. Zodoende was er nu weer één Vrije Evangelische Gemeente in Rotterdam. Een gemeente die zijn eigen plaats innam in het palet van Christelijke kerken en groepen in de stad. Met haar eigen identiteit, tussen de traditionele kerken aan de ene kant en de vrije groepen aan de andere kant.

Samen verder.
Toen Ds. Sinke met emeritaat ging, moest er opnieuw gezocht worden naar een predikant die in deeltijd de gemeente kon dienen. Die werd gevonden in Ds. Jaap Breederveld, gereformeerd predikant in Rotterdam. Ondanks alle inspanningen was het echter niet gelukt om nieuwe aanwas van (jongere) gemeenteleden te krijgen; de gemeente werd te klein. Al vele jaren waren er hartelijke kontakten met de Gereformeerde Petrakerk in Lombardijen. In 2009 werd na diepgaand overleg besloten tot nauwe samenwerking met de Petrakerk. In december 2009 werd afscheid genomen van het eigen gebouw aan de Aristotelesstraat. De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam blijft nog wel bestaan, maar vanaf 2010 worden alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden in de Petrakerk. 
We willen toegroeien naar samen onder één dak, één gemeenschap van Christus vormen in vieren, leren en dienen.
terug