ANBI Gereformeerde Kerk Rotterdam-Lombardijen ANBI Gereformeerde Kerk Rotterdam-Lombardijen
Algemene gegevens Petrakerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Gereformeerde kerk Rotterdam Lombardijen
Telefoonnummer  010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 002534046
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:
76443515


http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail:
scribapetrakerk010@gmail.com
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
   

De Gereformeerde kerk Rotterdam Lombardijen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Gereformeerde kerk Rotterdam  - Lombardijen (Petragemeente) is een samenwerkingsverband van de van oorsprong Gereformeerde kerk van Lombardijen, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Vrije Evangelische Gemeente te Rotterdam;
- wil een open oecumenische gemeenschap zijn, waar aandacht is voor leven en geloven, geïnspireerd door de christelijke bronnen;
- wil een ruimte zijn waar mensen van allerlei kleur, culturele en religieuze achtergrond op verhaal  kunnen komen;
- wil betrokken zijn bij en bijdragen aan een leefbare wijk, in samenwerking met andere bewoners en organisaties in de wijk Lombardijen;
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
 https://www.protestantsekerk.nl/download25287/De%20toekomst%20open%20tegemoet%20definitief.pdf

Via de volgende link vindt u het beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente

https://petrakerk.protestantsekerk.net/uploads/klant126/files/Beleidsplan%20Petrakerk%202017-2022.doc 
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden,colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Het Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen. 
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting rekening rekening
  2022 2021 2020

Opbrengsten en Baten
 
Opbrengsten onroerende zaken  €    24.700  €   26.341  €   28.126
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €           -1  €         -20  €          95
Bijdragen van leden en anderen  €    25.300  €   32.496  €   34.216
Door te zenden collecten en giften  €      5.000  €     8.103  €     8.386
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €    44.212  €   41.339  €   42.350
Totaal baten (A)  €    99.211  € 108.259  € 113.172

Uitgaven en kosten
 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €   23.650  €   19.678  €   18.774
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €     1.000  €        188  €        328
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  €     6.000  €     7.628  €     6.045
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €   79.275  €   72.961  €   75.224
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €     3.200  €     2.320  €     2.797
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €     1.800  €     1.921  €     2.113
Salarissen en vergoedingen  €     2.150  €     1.963  €     1.998
Kosten beheer, administratie en archief  €     4.040  €     3.325  €     3.796
Rentelasten/bankkosten  €        400  €        439  €        357
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €     5.000  €     8.103  €     8.386
Totaal lasten (B)  € 126.515  € 118.527  € 119.816
 
Operationeel resultaat (A)  €  -27.304  €  -10.268  €    -6.645

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten   €   25.000  €   26.114  € 289.562 
Incidentele lasten  -    €       -707   €        -28
Incidentele baten en lasten (B)  €   25.000  €   25.407  € 289.535
 
Resultaat verslagjaar (A+B)  €   -2.304  €   15.138  € 282.890

Mutaties bestemmingsreserves-/fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves  -  €        174  €        183
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  -   -  € 144.408
Toevoegingen bestemmingsreserves  €  -25.000  €  -25.000  €-304.076 
Toevoegingen bestemmingsfondsen  -   -   - 
Totaal mutaties bestemmingsreserves-/fondsen (C)  €  -25.000  €  -24.826  €-159.486
 
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €  -27.304  €    -9.687  € 123.404


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding organisten,kosten onderhoud)


 
terug