ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Algemene gegevens Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
 

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Telefoonnummer (facultatief): 010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 809337496
Website adres: http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Helfrichstraat 5
Postcode: 2992 BT
Plaats: Barendrecht
 
De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1951. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden via de website: www.bondveg.nl

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verslag Activiteiten 2017
We zijn dankbaar dat veel activiteiten ook in dit jaar weer voortgang hebben kunnen vinden: de kledingactie voor de Oekraïne, het laatste deel van de ondersteuning van het werk van Martine Fraanje, de Schoenmaatjes, de nieuwe opzet van de kerstvoedselpakketten, het deelnemen aan 2 bondsvergaderingen en de SZD-dag, het werk van Kerk en buurtwerk en In de loop. De gebedsgroep en de Bijbelkring. De activiteiten rond kerst samen o.a. met kerken uit de wijk. Vermeldenswaardig zijn zeker ook de diensten uit de Paascyclus en de Eeuwigheidszondag en “gedenken in een zee van licht” waar iedereen (ook buurtbewoners) gelegenheid geboden werd de overleden geliefden te gedenken.
In 2017 is een commissie druk bezig geweest met het opstellen van een beleidsplan voor de komende 5 jaar.
Het beleidsplan beschrijft de kernpunten van ons gemeentezijn:
1. Verkondiging van het Evangelie. Er mag ruimte zijn voor verschillende meningen en verandering . We zoeken aansluiting bij de actualiteit en willen het geloof beleven vanuit vergeving en blijde verwachting. Iedere zondag zal een eredienst plaatsvinden waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten.
2. Pastoraat en Diaconaat. De leden en vrienden van de gemeente krijgen pastorale aandacht en ondersteuning van de predikant en van mede-gemeenteleden. Met name bij ziekte, sterven, probleemsituaties en nood in de wereld willen wij aanwezig zijn.
3. Kerk en buurtwerk. Vanuit het kerkgebouw is er hulp, ondersteuning en ontmoeting voor wijkbewoners. Er wordt actief beleid gevoerd om de arbeidsplaatsen van de kerkelijk werkers te kunnen behouden. We streven ernaar dat kerk en wijk op basis van gelijkwaardigheid samen actief zijn.

Naast de dankbaarheid voor wat doorgang kan vinden zijn er toch ook zorgen over de sterke vergrijzing van de gemeente (zowel in de VEG als in de Petrakerk)) en de gevolgen die dit heeft voor menskracht en financiën.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De opbrengst van het aanwezige vermogen wordt ook aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
 

terug