ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Algemene gegevens Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 809337496
Website adres: http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail: vanrikxoort@hetnet.nl
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Helfrichstraat 5
Postcode: 2992 BT
Plaats: Barendrecht
 
De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1951. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden via de website: www.bondveg.nl

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.


Verslag activiteiten 2019 van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam.

Het jaar 2019 is grotendeels verlopen zoals veel voorgaande jaren. Er was terugloop in het ledental. Maar wat blijft zijn de wekelijkse diensten en de vieringen van kerkelijke feesten. Er is veel dankbaarheid dat we wekelijks samen kunnen komen om de Heer te dienen en Zijn zegen te mogen ontvangen. De gebedsgroep en de gezamenlijke Bijbelkring van de Johanneskerk en de Petrakerk vonden met regelmaat plaats. De diaconie zette zich weer in voor onze medemensen in de wijk en ver weg. Er konden kerstpakketten worden uitgedeeld als ook rugzakjes met “vakantiespulletjes” voor kinderen uit de wijk. Met subsidie van het Nijenburghfonds is de hal opgeknapt. De kledingactie voor de Oekraïne resulteerde er in dat 57 dozen met kleding konden worden verstuurd. Voor de schoenendoosactie van Edukans / schoenmaatjes werden 28 dozen door ons gevuld. Het AVG-protocol en de instemming van de leden en vrienden over publiceren van gegevens in eigen correspondentie is in 2019 uitgevoerd. De inmiddels traditionele gemeentereis voerde ons dit jaar op 14 september per boot over de Nieuwe Waterweg tot aan Hoek van Holland. Het was een mooie en verbindende dag. Na een aantal jaren werd er weer een kerstavond gevierd. Er waren veel traditionele liederen, orgelbegeleiding en kunstzinnige muzikale medewerking. Gemeenteleden en wijkbewoners vierden samen de geboorte van Christus. Vorig jaar is besloten dat in de kerkzaal de voorste rijen banken zouden worden verwijderd en vervangen door comfortabele armstoelen. In mei is dit gerealiseerd. Eveneens is in de voortuin een fietsenberging geplaatst en is aan de zijgevel een spandoek aangebracht waarop duidelijk te zien is dat hier de Petrakerk huist en waarop ook enkele activiteiten vermeld staan. De gemeente is in 2018 benaderd door bouwonderneming BAM. De BAM zou op ons terrein een woontoren willen verwezenlijken met onderin een nieuw kerkelijk centrum. BAM onderzoekt de mogelijkheden bij de gemeente Rotterdam en ook de haalbaarheid voor een dergelijk project.. De plannen zijn nog niet definitief. Het kerk en buurtwerk Lombardijen heeft een zwaar jaar achter de rug. De beide kerkelijk werkers zijn gestopt. Projecten kwamen stil te liggen. De predikant en de oud-predikant hebben beiden een stuk van het werk (tijdelijk) overgenomen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Baten en Lasten:


Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De opbrengst van het aanwezige vermogen wordt ook aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.

Verklaring controle Jaarrekening en Administratie
Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam dat de administratie en jaarrekening van het jaar 2019 door twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden.
De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering en goedgekeurd.

 
terug