ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Algemene gegevens Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam
Telefoonnummer (facultatief): 010-4198804
RSIN/Fiscaal nummer: 809337496
Website adres: http://petrakerk.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Pliniusstraat 21
Postcode: 3076 AH
Plaats: Rotterdam
Postadres: Helfrichstraat 5
Postcode: 2992 BT
Plaats: Barendrecht
 
De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1951. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden via de website: www.bondveg.nl

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

Verslag activiteiten 2018 van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam.
Het jaar 2018 is verlopen op de manier zoals ook veel voorgaande jaren. Er was terugloop in ledental door het overlijden van “oude getrouwe” leden. Maar gelukkig waren er ook weer de gebruikelijke hoogtepunten tijdens de viering van kerkelijke feesten. Er is veel dankbaarheid dat we wekelijks samen kunnen komen om de Heer te dienen en Zijn zegen te mogen ontvangen. Hierna zal kort worden ingegaan op activiteiten die plaats konden/ mochten vinden in het jaar 2018.
De gebedsgroep en de gezamenlijke Bijbelkring van de Johanneskerk en de Petrakerk vonden met regelmaat plaats.
De diaconie zette zich weer in voor onze medemensen in de wijk en ver weg. Als nieuwe zendingsproject werd gekozen voor het theologieonderwijs en de verspreiding van bijbels in China.
Hoewel klein van opzet maar wel groot in impact wordt nu wekelijks een middag per week de kerkzaal opengesteld om daar een kaarsje te kunnen branden, tot inkeer te komen of te bidden voor wie daar behoefte aan heeft. (wijkbewoners)
Er is een subsidie verkregen voor het kerk en buurtwerk met het doel om o.a. de hal op te knappen zodat met name de bezoekers van het kerk en buurtwerk hier op een prettigere manier kunnen wachten en elkaar ontmoeten. Begin 2019 zal de realisatie plaats vinden.
Na een proefperiode is besloten dat voortaan de kerkrentmeesters deel uit maken van de kerkenraad. Zij zijn als kerkenraadsleden verwelkomd. De aparte vergaderingen van de kerkrentmeesters komen hierdoor grotendeels te vervallen.
In februari is een overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Johanneskerk en de Nebokerk om elkaar wat beter te leren kennen en om te bezien wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Afgesproken is dit gesprek een paar keer per jaar te herhalen.
De kledingactie voor de Oekraïne resulteerde er in dat 108 dozen met kleding konden worden verstuurd. Voor de schoenendoosactie van Edukans / schoenmaatjes werden 28 dozen door ons gevuld.
De vervaardiging van de Fakkel wordt niet langer in eigen beheer gedaan. De Fakkel en de liturgieën) wordt/ worden gedrukt door een bedrijf in Barendrecht.
Er is heel veel tijd besteed aan de door de overheid ingestelde AVG-eisen. We hebben ons o.a. georiënteerd op hoe andere kerkgenootschappen dit organiseren. Het AVG-protocol en de instemming (of weigering) van de leden en vrienden over publiceren van gegevens in eigen correspondentie wordt begin 2019 uitgevoerd.
Tijdens de jaarvergadering werd bij de rondvraag aandacht gevraagd voor een tweetal zaken. De trapleuning bij de ingang van het kerkgebouw is gerealiseerd. Over de aanpassing van de begintijd van de kerkdiensten in de zomerperiode is een enquête gehouden. De uitslag hiervan was dat de tijden blijven zoals het is : april t/m september 09.30 uur en oktober t/m maart 10.00 uur.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De opbrengst van het aanwezige vermogen wordt ook aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
 
terug